ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

listeners

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *listeners*, -listeners-

listeners ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
listeners (n.) ผู้ชม See also: ผู้ดู, ผู้ฟัง, คนดู, คนฟัง Syn. spectators, witnesses, viewers
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Listeners, Goodผู้ฟังที่ดี [การแพทย์]

listeners ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听众[tīng zhòng, ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 听众 / 聽眾] audience; listeners
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 各位听众 / 各位聽眾] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners...

listeners ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า listeners
Back to top