ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liquid medicine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liquid medicine*, -liquid medicine-

liquid medicine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水薬[すいやく;みずぐすり, suiyaku ; mizugusuri] (n) potion; liquid medicine

liquid medicine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาน้ำ[n. exp.] (yā nām) EN: potion ; liquid drug ; liquid medicine FR: potion [f] (vx) ; médicament liquide [m] ; lotion [f] ; solution [f] ; breuvage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liquid medicine
Back to top