ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lined*, -lined-

lined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lined (adj.) เป็นลาย See also: เป็นริ้วลาย Syn. striped
lined (adj.) ซึ่งมีสาย See also: ซึ่งเป็นแถบ Syn. banded, barred
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซี่ (n.) rowed or lined things See also: rib, banisters, spoke, rag
ลายเส้น (n.) lined pattern See also: lined design, lined figure
จั่วหัว (v.) be headlined Syn. พาดหัวข่าว
ทรุดโทรม (v.) be declined See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ Ops. เจริญขึ้น, ดีขึ้น
ฝักฝ่าย (v.) be inclined to See also: be attracted toward, be a supporter of, side with Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง
ฝักฝ่าย (v.) be inclined to See also: be a supporter (of), side with Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง
พาดหัว (v.) be headlined Syn. จั่วหัว, พาดหัวข่าว
ระนาบเอียง (n.) inclined plane
เพรียวลม (adj.) streamlined Syn. เพรียว

lined ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǎo, ㄠˇ, 袄 / 襖] coat; jacket; short and lined coat or robe
栉比[zhì bǐ, ㄓˋ ㄅㄧˇ, 栉比 / 櫛比] lined up close (like teeth of a comb)
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[páo, ㄆㄠˊ, 袍] gown (lined)
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 夹 / 夾] hold between; lined; narrow lane
斜面[xié miàn, ㄒㄧㄝˊ ㄇㄧㄢˋ, 斜面] inclined plane
[cè, ㄘㄜˋ, 侧 / 側] the side; to incline towards; to lean; inclined; lateral; side
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting
坡道[pō dào, ㄆㄛ ㄉㄠˋ, 坡道] slope; road on slope; inclined path
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized

lined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
並み居る;並居る[なみいる, namiiru] (v1,vi) to sit in a row; to be present (and lined up)
[あわせ, awase] (n) lined kimono
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
ゴールデンバタフライフィッシュ;ブラックチークバタフライフィッシュ[, go-rudenbatafuraifisshu ; burakkuchi-kubatafuraifisshu] (n) bluecheek butterflyfish (Chaetodon semilarvatus); addis butterflyfish; golden butterflyfish; redlined butterflyfish
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish
ゴマアイゴ;オレンジスポッティド・スパインフット;オレンジスポッティドスパインフット[, gomaaigo ; orenjisupotteido . supainfutto ; orenjisupotteidosupainfutto] (n) goldlined spinefoot (Siganus guttatus, species of Eastern Indian Ocean and Western Pacific rabbitfish); orange-spotted spinefoot
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia)
ホウライヒメジ[, houraihimeji] (n) whitesaddle goatfish (Parupeneus ciliatus); white-lined goatfish; diamondscale goatfish; cardinal goatfish
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv,n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
中抜き[なかぬき, nakanuki] (n,vs) (1) outlined; lacking content; (2) getting rid of the middleman
悪に傾く[あくにかたむく, akunikatamuku] (exp,v5k) to be inclined to evil
斜坑[しゃこう, shakou] (n) inclined shaft
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling
気が向く[きがむく, kigamuku] (exp,v5k) to feel like; to feel inclined to do
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined
流線形;流線型[りゅうせんけい, ryuusenkei] (n) streamlined
減量経営[げんりょうけいえい, genryoukeiei] (n) streamlined management
豹紋蛸[ひょうもんだこ;ヒョウモンダコ, hyoumondako ; hyoumondako] (n) (uk) blue-ringed octopus (esp. one species, the blue-lined octopus, Hapalochlaena fasciata)
迅速[じんそく, jinsoku] (adj-na,n) quick; fast; rapid; swift; prompt; streamlined; expedited; expeditious; (P)
高砂[たかさご;タカサゴ, takasago ; takasago] (n) (uk) double-lined fusilier (Pterocaesio digramma)

lined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอธเหยี่ยวสี่บั้ง[n. exp.] (møt yīo sī ) EN: Lined Vine Hawk-moth FR:
ปลากะพงแสม ; ปลากระพงแสม[n. exp.] (plā kaphong) EN: javelin ; silver javelin ; blue cheek silver grunt ; lined silver grunt FR:
เรียงกันเป็นแถว[v. exp.] (rīeng kan p) EN: be lined up FR:
เรียงเป็นหน้ากระดาน[adj.] (rīeng pen n) EN: lined up ; in a solid line FR:
เรียงราย[adj.] (rīengrāi) EN: scattered around ; strewn about ; strewn with ; lined with FR:
แบบเอียง[adj.] (baēp īeng) EN: inclined ; oblique FR:
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew FR: oblique ; incliné ; diagonal
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
ฝ้า[n.] (fā) EN: ceiling which lines the inclined parts of a roof FR:
ฝักฝ่าย[v.] (fakfāi) EN: be inclined to FR:
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted FR: incliné ; oblique ; penché
อิดออด ; อิด ๆ ออด ๆ = อิดๆ ออดๆ[adj.] (it-øt ; it-) EN: reluctant ; disinclined ; half-hearted ; without enthusiasm FR: réticent
จิงโจ้น้ำขีดขาว[n. exp.] (jingjōnām k) EN: White-lined Pond Skater FR:
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
ขี้-[pref. (adj.)] (khī-) EN: apt to ; inclined to ; prone to ; addicted to ; having a propensity for ; leaning towards ; having the unpleasant habit of FR: enclin à ; sujet à ; qui a un penchant/une inclination pour ; prompt à ; qui a la mauvaise habitude de
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
กระเดียด[adv.] (kradīet) EN: quite ; rather ; enclined FR: plutôt
มัก[v.] (mak) EN: be inclined to ; be given to ; be prone to FR: être enclin à ; être porté à ; avoir envie de ; avoir tendance à
มีวินัย[adj.] (mī winai) EN: disciplined ; orderly FR: discipliné
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:
เพรียวลม[adj.] (phrīolom) EN: streamlined ; sleek FR:
ประเปรียว[adj.] (praprīo) EN: slender ; streamlined FR:
ระนาบเอียง[n. exp.] (ranāp īeng) EN: inclined plane FR: plan incliné [m]
เรือขนาน[n.] (reūakhanān) EN: raft of boats (lined up to serve as a bridge) FR:
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined FR: effilé ; fuselé ; en pointe
ศีลาจารวัตร[n.] (sīlājārawat) EN: disciplined deportment FR:
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide FR: envisager ; avoir l'intention de ; former le projet de
ทแยง[adj.] (thayaēng) EN: oblique ; inclined ; diagonal FR: oblique ; diagonal
เท่[adj.] (thē) EN: inclined ; leaned FR:
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
วินัยหย่อนยาน[n. exp.] (winai yǿnyā) EN: lax discipline ; undisciplined way FR:
เย้[adj.] (yē) EN: oblique ; slanting ; tilted ; inclined ; skewed FR: incliné ; en pente ; oblique
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined FR: oblique ; en diagonale
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved FR:

lined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrägpegel {m}inclined gauge
Mantelwollrücken {m} [ornith.]Lined Antshrike
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob
RIBE-Schraube {f} [techn.]splined socket head screw
Stromlinienverkleidung {f}streamlined fairing
windschlüpfig; windschlüpfrig; windschnittig {adj} | windschlüpfiger | am windschlüpfigstenstreamlined | more streamlined | most streamlined
undiszipliniert {adj} | undisziplinierter | am undiszipliniertestenundisciplined | more undisciplined | most undisciplined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lined
Back to top