ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lift oneself up by (his) footstraps

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lift oneself up by (his) footstraps*, -lift oneself up by (his) footstraps-