ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

level down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *level down*, -level down-

level down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
level down (phrv.) ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน Ops. level up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the next level down, we feed him, "I will create something for myself."จากนั้นระดับถัดไปลงเราฟีดเขา "ผมจะสร้างบางสิ่งบางอย่างสำหรับตัวเอง".
It's a week, the first level down.มันเป็นสัปดาห์ระดับแรกลง
Six months the second level down, and the third level...หกเดือนระดับที่สองลงและระดับที่สาม ...
Let's try to keep the noise level down. Adults are getting a headache.เงียบกันหน่อย ผู้ใหญ่เริ่มปวดหัว

level down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average ; smooth FR: aplanir ; niveler ; égaliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า level down
Back to top