ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

less than

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *less than*, -less than-

less than ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
less than pleased (idm.) ไม่พึงพอใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อยกว่า (conj.) less than Ops. มากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of them are less than 30พวกเขาส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 30 ปี
A teacher earns less than a lawyerครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
A teacher earns less than a lawyerครูได้เงินเดือนน้อยกว่าทนาย
Less than ten minutesน้อยกว่าสิบนาที

less than ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 有期徒刑] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment)
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, 浅海 / 淺海] shallow sea; sea less than 200 meters deep
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 冲断层 / 衝斷層] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
超基性岩[chāo jī xìng yán, ㄔㄠ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, 超基性岩] ultrabasic rock (geol.), containing less than 45\% silicates
不下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, 不下于] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with
不啻[bù chì, ㄅㄨˋ ㄔˋ, 不啻] not less than; as; like; as good as
不等号[bù děng hào, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ ㄏㄠˋ, 不等号 / 不等號] inequality sign (i.e. not equal, ≠ or greater than >, or less than
小于[xiǎo yú, ㄒㄧㄠˇ ㄩˊ, 小于 / 小於] less than, <
不亚[bù yà, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ, 不亚 / 不亞] no less than; not inferior to
不亚于[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, 不亚于 / 不亞於] no less than; not inferior to
之下[zhī xià, ㄓ ㄒㄧㄚˋ, 之下] under; beneath; less than
以内[yǐ nèi, ㄧˇ ㄋㄟˋ, 以内 / 以內] within; less than

less than ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイマさいまき[, saima saimaki] (n) (See 車海老) kuruma prawn (esp. a small one, i.e. less than 10 cm in length)
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
抱き合わせ増資[だきあわせぞうし, dakiawasezoushi] (n) bonus stock issue; rights stock issue; selling new stock for less than face value
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
以内[いない, inai] (n,n-suf) within; inside of; less than; (P)
[じゃく, jaku] (n,n-suf) (1) weakness; the weak; (n-suf) (2) (See 小・こ・2) little less than; fewer than; under; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (
不符号(より小)[ふとうふごう, futoufugou] less than ()

less than ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่น้อยกว่า[X] (mai nøi kwā) EN: no less than ; in no less than FR: pas moins de
ไม่ต่ำกว่า...[xp] (mai tam kwā) EN: not less than ... FR: ... au minimum ; pas moins de …
ไม่ถึง[X] (mai theung) EN: less than ; not even ; short of FR: moins de ; à peine ; au maximum ; moins que cela ; moins
น้อยกว่า ...[adv.] (nøi kwā ...) EN: less than ... FR: moins que ... ; inférieur à ... ; moindre que ...
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de
ทองริน[n. exp.] (thøng rin) EN: gold of less than 9.6 karats FR:
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า less than
Back to top