ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lean on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lean on*, -lean on-

lean on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lean on (phrv.) พิง See also: พาด, ค้ำ Syn. lean against
lean on (phrv.) พึ่งพา See also: ขอความช่วยเหลือจาก
lean on (phrv.) ขู่เข็ญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: บังคับ, ข่มขู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิง (v.) lean on Syn. พิง
เท้า (v.) lean on See also: prop oneself on, rest on Syn. ยัน
เท้า (v.) lean on See also: rest on, prop up Syn. ยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turn around. Lean on my arm.ผกผัน ยัน บนแขน ของฉัน
My crutch. - You don't need it. Lean on me.ไม้ค้ำยันของฉัน - คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ยันกับฉัน
Ere's a time to lean on a guy, and that wasn't it.ยังมีเวลาที่เราจะบีบเขา แต่ไม่ใช่เวลานี้
All I wanted was a boyfriend that I could lean on riding the bus.ที่ฉันต้องการน่ะก็แค่ แฟน... . ...ที่จะคอยให้ฉันยึดเหนี่ยวไว้ เวลาที่ขึ้นรถเมล์ ก็เท่านั้นเอง
Don't forget that you have a shoulder to lean on in this worldแต่อย่าลืมว่านายมีไหล่ที่จะพักพิงอยู่บนโลกนี้
Don't hide your tears from me. Yeah! You can lean on my shoulder and cry out loudอย่าแอบร้องไห้ นายสามารถซบลงที่ไหล่ฉัน และร้องมันออกมา
I'd suggest you lean on me.ฉันว่าให้ฉันพยุงดีกว่า
~~ Till I'm gonna need somebody to lean on ~~# ที่ฉันจะต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ We all need somebody to lean on ~~ ARTIE: ~~ Somebody to lean on ~~# (ทุกคนต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง) # # ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ We all need somebody to lean on ~~ ~~ Lean on me ~~# ทุกคนต้องการ ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ Somebody to lean on ~~# ใครสักคนไว้พึ่งพิง #
~~ Lean on, lean on me ~~# พิงมา พิงมาที่ฉัน #

lean on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāi, ㄓㄞ, 侧 / 側] lean on one side
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support

lean on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧力をかける;圧力を掛ける[あつりょくをかける, atsuryokuwokakeru] (exp,v1) to apply pressure (on); to bring pressure upon; to lean on
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward
倚る;凭る[よる, yoru] (v5r,vi) to lean on; to rest against
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P)
籌木[ちゅうぎ, chuugi] (n) small block of wood used to clean one's buttocks after defecating
預ける[あずける, azukeru] (v1,vt) (1) (See 預かる) to give into custody; to leave (a child) in the care of; to entrust; to deposit; (2) to lean on; to put one's weight on; (P)

lean on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
เท้า[v.] (thāo) EN: lean on ; prop oneself on ; refer FR: s'appuyer
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
แคะหู[v. exp.] (khae hū) EN: clean one's ears FR: se nettoyer les oreilles
แคะเล็บ[v. exp.] (khae lep) EN: clean one's nails FR:
พาด[v.] (phāt) EN: lean ; lean on/against ; hang on FR: s'appuyer sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lean on
Back to top