ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lean against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lean against*, -lean against-

lean against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lean against (phrv.) พิง See also: พาด Syn. lean on
lean against (phrv.) เอนเอียง See also: มีอคติกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งพิง (v.) lean against Syn. อิง
พิง (v.) lean against Syn. อิง, นั่งพิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anybody feels sick... anybody got heart trouble, lean against the wall.มีโรคหัวใจ พิงฝาเอาไว้
When it was slow, she would lean against the counter doing her crossword puzzles, but kind of hiding it pretending that she was still working and once I caught on to that I would do crossword puzzles while I ate my grilled-cheese sandwich.เมื่อมีลูกค้าน้อย เเม่มักจะยืนพิงเคาน์เตอร์ เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ของเธอ เหมือนกับแอบเล่นเกม แกล้งทำเป็นว่าเธอทำงานอยู่
Standing passengers, please do not lean against the doors.ผู้โดยสารที่ยืนอยู่ โปรดอย่ายืนพิงประตู
Standing passengers, please do not lean against the doors.กรุณาอย่ายืน ขวางประตู
Look, just take Ben and lean against the wall.ฟังนะ ช่วยพาเบนไปที แล้วไปพิงที่กำแพง
By subway. For 14 minutes, I'd lean against the window, feeling the rhythm of the train moving.โดยรถไฟใต้ดิน 14นาที่ ทีฉันได้ยืนพิงกับหน้าต่าง

lean against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 凭 / 憑] lean against; proof; to rely on; to depend on; to be based on

lean against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
壁に寄り掛かる[かべによりかかる, kabeniyorikakaru] (exp,v5r) to rest against the wall; to lean against a wall
寄せ掛ける;寄せかける[よせかける, yosekakeru] (v1,vi) to rest or lean against
凭せ掛ける;凭せかける[もたせかける, motasekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
寄っかかる;寄っ掛る[よっかかる, yokkakaru] (v5r) to lean against; to recline on
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P)
立て掛ける;立てかける[たてかける, tatekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against

lean against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่าย[v.] (kāi) EN: rest on ; lean against FR: reposer (sur/contre)
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)
ประแอก[v.] (pra-aēk) EN: lean against FR:
ยืนพิง[v. exp.] (yeūn phing) EN: lean against FR: s'adosser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lean against
Back to top