ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lead-colored

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lead-colored*, -lead-colored-

lead-colored ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead-colored (adj.) สีเทาฟ้า Syn. grayish-blue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lead-colored
Back to top