ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lead off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lead off*, -lead off-

lead off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead off (phrv.) ริเริ่ม Syn. kick off
lead off (phrv.) นำออกไปจาก Syn. lead away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Walker Farms. Yeah, we got that lead off the phone records... Yesterday.วอลเกอร์ ฟาร์ม ใช่ เราได้รับเบาะแส จากบันทึกการโทรเมื่อวานนี้
I got a lead off the surveillance tapes of Charm Acers.แม่เจอเบาะแสจากวีดีโอบันทึกการตรวจตรา ที่ชาร์ม เอเซ่อร์ นั่น
Tracks lead off that way. We better check it out.ตามรอยมันไปทางนี้เถอะ
Fortunately, we got a real lead off his cellphone.โชคดี เรามีเบาะแส จากโทรศัพท์ของเขา
And as the lead officer, you knew you could steer the investigation off yourself and on to someone they'd never find.และในฐานะผู้สืบคดี คุณรู้วิธีที่จะเบี่ยงเบน การสืบสวนด้วยตัวเอง ไปยังคนอื่นที่หาตัวไม่พบ
Cho, let's go talk to the lead officer in charge.ไปคุยกับหัวหน้า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกัน

lead off ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reigen {m} | den Reigen anführenround dance | to lead off in the round dance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lead off
Back to top