ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lead astray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lead astray*, -lead astray-

lead astray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead astray (phrv.) พาไปผิดทาง See also: นำไปผิดทาง Syn. go astray
lead astray (phrv.) ถูกชักนำไปใช้ในทางที่ผิด Syn. go astray
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอมเมา (v.) lead astray

lead astray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot

lead astray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惑わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray
欺き惑わす[あざむきまどわす, azamukimadowasu] (v5s) to deceive and lead astray
悪の道へ誘う[あくのみちへいざなう, akunomichiheizanau] (exp,v5u) (obsc) to lead astray; to lure a person to evil ways

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lead astray
Back to top