ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay on*, -lay on-

lay on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay on (phrv.) มี (บางสิ่ง) ไว้ใช้ See also: เก็บไว้ใช้, สำรองไว้ใช้
lay on (phrv.) จัดเตรียม
lay on (phrv.) สั่ง See also: มอบหมาย
lay on (phrv.) เริ่มต่อสู้
lay on (phrv.) ป้ายหรือทาสีแนวนอน Syn. lay off
lay on (phrv.) วางไว้บน Syn. lay with, place on, put on, set on
lay on (phrv.) ทา (บางสิ่ง) บน See also: ปู(บางสิ่ง)บน Syn. lay with, place on, put on, set on
lay on (phrv.) บังคับให้ทำ
lay on (phrv.) เสี่ยงเสียเงินกับเรื่องที่ไม่แน่นอน
lay oneself open (idm.) เข้าไปเสี่ยง See also: เข้าแลกกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เล่นคำ (v.) play on words See also: pun, juggle with words, go in for rhetoric
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Boddy lay on the floor apparently dead.คุณบ๊อดดี้นอนอยู่บนพื้น เห็นได้ชัดว่าตายแล้ว
That's the crap people always lay on me.ชาวบ้านชอบโทษผมแบบนั้น
You lay on your back and let her take out that aggression on you.นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก
He lay on the bottom of the pool for five minutes."เขาจมอยู่ที่ก้นสระ 5 นาทีแน่ะ"
But, fortunately for him, nearly every star in the sky was at that moment looking in earnest at the land on the other side of the wall, where the King of all Stormhold lay on his deathbed,แต่โชคยังเข้าข้างเขา ณ เวลานั้น, ดาวบนฟากฟ้าแทบทุกดวงกำลัง. เฝ้ามองเหตุการณ์สำคัญ ของอาณาจักรอีกฝากนึง ของกำแพง.
That's a lot of false hope to lay on a recovering addict.มีหลายอย่างที่ไม่น่าไว้ใจ ในการบำบัดผู้เสพยาเสพติด
I got a, a new story I want to lay on you.คาวบอย กับ อินเดียนแดง น่าฟังไหม?
They lay on us, press on us, suffocate us.พวกมันนอนทับเรา กดเรา ทำให้เราหายใจไม่ออก
You know, I'm not sure I want to lay on a couch and tell some stranger all of my secrets.ฉันไม่ค่อยแน่ใจ ว่าอยากจะนอนบนโซฟา แล้วเล่าความลับให้คนแปลกหน้าฟัง
While I lay on the beach in Montecito, off the radar, learning to surf, strolling through the farmers' market, while Cece with a teacup of gin in hand, harasses the help.เมื่อฉันนอนบนชายหาด ในมอนเตซิโต้ พ้นจากเรด้า หัดเซิร์ฟ เดินเล่น ในตลาดชาวนา ขณะที่ซีซีที่ถือถ้วยจิน
Kill me or arrest me, but I will not lay on the ground like a dog.ฆ่าฉันหรือไม่ก็จับฉันเสีย แต่ฉันจะไม่นอนลงกับพื้นเหมือนหมา
After you got home that day, you lay on the bed and thought, 'What am I doing? .'หลังจากที่นายกลับบ้านวันนั้น นายนอนบนเตียง แล้วคิดว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่

lay on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, 班门弄斧 / 班門弄斧] display one's slight skill before an expert
摊牌[tān pái, ㄊㄢ ㄆㄞˊ, 摊牌 / 攤牌] to lay one's cards on the table
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, 撒手锏 / 撒手鐧] sudden thrust with the mace; to play one's trump card

lay on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル・スクリーン;フルスクリーン[, furu . sukuri-n ; furusukuri-n] (n) (1) {comp} full screen (display on computer); (2) full screen (video release of widescreen movie resized for 4
二番目物[にばんめもの, nibanmemono] (n) second play on the program
二番目狂言[にばんめきょうげん, nibanmekyougen] (n) second play on the program
伝家の宝刀を抜く[でんかのほうとうをぬく, denkanohoutouwonuku] (exp,v5k) to play one's trump card
地口[じぐち, jiguchi] (n) pun; play on words
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
掛け詞;掛詞;懸け詞;懸詞[かけことば, kakekotoba] (n) pun; play on words
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
気色ばむ[けしきばむ, keshikibamu] (v5m,vi) to grow angry; to display one's anger
腕を振るう[うでをふるう, udewofuruu] (exp,v5u) to exercise one's talent; to display one's ability
詭弁;奇弁;詭辯(oK);危弁[きべん, kiben] (n,adj-no) sophistry; sophism; chicanery; play on words
語呂合わせ;語路合わせ;語呂合せ;語路合せ;ごろ合せ[ごろあわせ, goroawase] (n) rhyming game; play on words; pun
読み漁る;読みあさる[よみあさる, yomiasaru] (v5r,vt) to read a large number (of); to read widely; to read everything that one can lay one's hands on (usu. of specific type, genre)

lay on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้อน[v.] (søn) EN: overlap ; pile up ; superimpose ; lay on top of sth FR: superposer ; recouvrir
ทับ[v.] (thap) EN: lay on top (of) ; pile (up) ; be on top (of) ; overlay ; overlie ; lie on top of ; run over ; put on top ; cover ; overlap ; encroach upon FR: superposer ; recouvrir
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay FR: accoler ; juxtaposer ; appliquer sur
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
โล้ชิงช้า[v. exp.] (lō chingchā) EN: play on the swing FR: se balancer
ออกภาษา[v.] (økphāsā) EN: play on a foreign language FR:
เป่าแตร[v. exp.] (pao traē) EN: blow the horn ; to play on a trumpet ; blow the trumpet FR: jouer de la trompette
ปล่อยทีเด็ด[v. exp.] (plǿi thīdet) EN: demonstrate a trick ; play one's ace FR:
ร่วมทีมฟุตบอล[v. exp.] (ruam thīm f) EN: play on a soccer team FR: jouer dans une équipe de football
แสดงบทบาท[v. exp.] (sadaēng bot) EN: perform one's duty ; play one's role FR: accomplir sa tâche
ไวพจน์[n.] (waiphot) EN: synonym ; homonym ; pun ; play on words FR: synonyme [m]
วีน[v.] (wīn) EN: fly off the handle (at s.o.) ; throw a fit ; display one's temper FR:

lay on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay on
Back to top