ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay aside*, -lay aside-

lay aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay aside (phrv.) วางไว้ด้านข้าง Syn. lay away

lay aside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脇に置く;わきに置く;傍に置く[わきにおく, wakinioku] (exp,v5k) to lay aside; to set aside

lay aside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay aside
Back to top