ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lay against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lay against*, -lay against-

lay against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lay against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. set against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How dare you play against the rules!How dare you play against the rules!
Hey. Who we gonna play against?เฮ้ แล้วเราจะสู้กับใคร
But I don't play against other people, only against the house.ผมเลยต้องเสี่ยงดวง แต่ผมไม่ได้พนัน กับใครหรอก แต่ผมแทง กับบ่อน
Nathan's made a power play against Danko.เนธานเล่นเกมอำนาจใส่แดนโก้แล้ว
The whole family used to play together, but these days it's hard to find someone willing to play against me.เราทั้งครอบครัวเคยเล่นด้วยกันนะ แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครจะมาเล่นกับฉันแล้วล่ะ
We play against churches and synagogues.เราแข่งกับพวกคริสตจักรกับโบสถ์ยิว
It was used in a dominance display against the Egyptians, as I recall.มันถูกใช้ในการต่อต้านอียิปต์ เท่าที่ฉันนึกได้นะ
You made your power play against oversight, and you failed.นายเล่นกับอำนาจ โดยไม่ทันสังเกตุอะไรเลย นายพลาดเอง
If I don't go pro, I can't play against the best.ถ้าผมไม่สามารถเล่นเป็นมืออาชีพได้ มันก็ไม่สามารถแข่งขันกับคนที่เก่งที่สุดได้
And if I can't play against the best,และถ้าผมไม่มีโอกาสแข่งกับคนที่เก่งที่สุด
Right after he joined the league, he went to play against Japan.เขาถูกเรียกเกณฑ์ทหารกระทันหัน
EHOME figured out Na'Vi. Figured out how to play against it.EHOME อ่านแผน Na'Vi ออกแล้ว รู้แล้วว่าจะต้องจัดการกับมันยังไง

lay against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相手にする[あいてにする, aitenisuru] (exp,vs-i) (See 相手にしない,相手をする) to keep company; to listen to; to associate with; to take notice of; to deal with; to play against (e.g. a team); to take on (e.g. a rival)

lay against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข่งกับ[v. exp.] (khaeng kap) EN: play against FR: rencontrer ; jouer contre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lay against
Back to top