ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laughably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laughably*, -laughably-

laughably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laughably (adv.) อย่างน่าขำ See also: อย่างน่าหัวเราะ Syn. absurdly, insanely, humorously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laughably
Back to top