ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

last out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *last out*, -last out-

last out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
last out (phrv.) ยังใช้การได้ See also: มีต่อ, ทำต่อไป, ยังมีเพียงพอ, ดำเนินต่อไป Syn. hang out, hold out, hold up, keep up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not gonna last out here too long, Michael.เราจะอยู่แบบนี้ได้ไม่นานมากนะ ไมเคิล
Ought to be enough in the tank to last out the winter.น่าจะเพียงพอในถัง จนพ้นฤดูหนาวไป
That will be your last outburst,officer.นั่นจะเป็นการโวยวายครั้งสุดท้ายของคุณ เจ้าหน้าที่
You know, this guy doesn't look nearly as sharp today as he was in his last outing.ประมาณ150 [ประมาณ150! ] ประมาณ150
First in, last out, Marines!เลนิฮานเข้าไปข้างใน นี้ไม่ใช่การออกกำลังกายนะ
It must have shattered the peace of the Grand Canyon as it sailed overhead... to blast out this crater in what would one day be known as Arizona.มันจะต้องมีการทำลายความ สงบสุขของแกรนแคนยอน ในขณะที่มันแล่นค่าใช้จ่าย ที่จะระเบิดออกปล่องภูเขาไฟนี้
Whenever one of those big asteroids hit the Earth, the explosion would blast out a crater, launching millions of boulders into space.เมื่อใดก็ตามที่หนึ่งของ ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เหล่านั้น ชนโลกระเบิดจะระเบิด ออกปล่องภูเขาไฟ, เปิดตัวนับล้านก้อนหิน ลงไปในพื้นที่

last out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, 危若朝露] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า last out
Back to top