ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

land with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *land with*, -land with-

land with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land with (phrv.) ทำให้ยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการ See also: บังคับให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำ Syn. land on, lumber with, saddle on, saddle with, thrust on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พู่กลิ่น (n.) garland with tassels
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mother... come to the Promised Land with me...แม่... ไปที่ดินแดนแห่งพันธะสัญญาด้วยกันกับผมเถอะครับ
Land is where you are safe, Jack Sparrow, and so you will carry land with you.อยู่บนฝั่งเท่านั้น นายจะปลอดภัย แจ็ค สแพร์โรว์ เพราะงั้น นายถึงต้องพกแผ่นดินติดตัว
If you wanna buy that land with that money.ถ้าคุณจะซื้อที่ดินนั่นด้วยเงินนี้
Z blessed this land with the most amazing weed known to manซีให้ความสุขกับดินแดนแห่งนี้ ด้วยสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากที่สุด กัญชาที่คนเรารู้จักไง
Humans shaped the land with the patience and devotion that the Earth demands in an almost sacrificial ritual performed over and over.มนุษย์ตัดแต่งผืนดิน ด้วยความอุตสาหะ และอุทิศตนให้กับสิ่งที่โลกต้องการ พวกเราหว่านเพาะเมล็ดพันธ์กันต่อเนื่องยาวนานรุ่นแล้ว รุ่นเล่า
Any ideas where the hell we're going to land with this?มีความคิดห่ายังไงไหม ในการจัดการกับเรื่องนี้
And the frog lived in a far-away land with mom, dad, brother, and a tadpole named Mr. Muggles.และกบตัวนี้พักอาศัย อยู่ในที่ห่างไกลมากๆ กับแม่ พ่อ และน้องชาย และลูกกบตัวน้อยนี้ชื่อว่า คุณมักเกิ้ล
Well, I don't know about that, but once I get the lay of the land with Diana,งั้นก็ดี ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลย ถ้าธุรกิจของฉันกับไดอาน่าสิ้นสุดเมื่อไหร่ล่ะก็
Farm out some of his land with my boys.ทำไร่บนที่ดินของเขา โดยใช้คนของฉัน
This is a land with no magic.นี่คือดินแดนที่ไร้เวทมนตร์
Come spend a few days in La La Land with me.มาใช้ชีวิตในเมืองลั้นลากับฉันสิ
You expect to defeat the fiercest creature in the land with a book?เจ้าคาดว่าจะปราบ อสูรที่ดุร้ายที่สุดในดินแดนนี้ด้วยหนังสือหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า land with
Back to top