ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

land in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *land in*, -land in-

land in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land in (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land on
land in (phrv.) เข้ามาถึง Syn. land at, land on, land up
land in (phrv.) ได้รับสิ่งยุ่งยากหรือไม่น่าพอใจ Syn. end up, fetch up, finish up
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
land information systemland information system, ระบบสารสนเทศที่ดิน (แอลไอเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วท (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (n.) Thailand Institute of Scientific and Technological Research See also: TISTR
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was no land in sight now.มีที่ดินในสายตาไม่มีตอนนี้
No joke, man. It's a run-down piece of no man's land in the middle of a tourist paradise.เรื่องตลกที่ไม่มีมนุษย์ lt เป็นชิ้นวิ่งลงของแผ่นดินที่ไม่มีมนุษย์ ...
I thought it was gonna land in the parking lot and I was gonna have to serve 'em lunch.ฉันคิดว่า มันต้องการร่อนลงในลานจอดรถ แล้วฉันคงได้เสริฟมื้อเที่ยงพวกเขา
Well, that goes without saying. But there is land in sight?เอาล่ะ ไม่ต้องพูดอะไร
How could I land in the wrong place?ทำไมเราถึงเข้าห้องผิดได้น่ะ?
I came to Hagrid from a distant land in the pocket of a traveler.ฉันมาหาแฮกริดจากแดนไกลโพ้น ในกระเป๋าของนักเดินทางคนหนึ่ง
And, uh, try to make it all land in the receptacle.พยายามหน่อย อย่าให้หกเอาให้เต็มถังเลย
And in this European world people farmed the land in a collective way because they saw it as a commons.และในโลกของยุโรปยุคนั้น ผู้คนทำการเกษตรบนที่ดินแบบรวมหมู่ เพราะพวกเขามองว่าที่ดินเป็นสมบัติส่วนรวม
Once we land in Munich to board the Orient Express, you are free to go.พอถึงมิวนิค เราไปรถไฟ คุณก็ไปตามทาง
We turned back to land in Fiji.เราเลี้ยวกลับเพื่อไปลงที่ฟิจิ
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
It moves smoothly towards the land in the west.มันเคลื่อนอย่าง ช้า ๆ ตรงไปยังดินแดน ด้าน ตะวันตก

land in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ, 均差] relief (i.e. height of land in geography)
巴厘[Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ, 巴厘] Bali (island in Indonesia)
巴厘岛[Bā lí dǎo, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄉㄠˇ, 巴厘岛 / 巴厘島] Bali (island in Indonesia)
蓬壶[Péng hú, ㄆㄥˊ ㄏㄨˊ, 蓬壶 / 蓬壺] fabled island in Eastern sea, abode of immortals; same as Penglai 蓬萊|蓬莱
斐济[Fěi jì, ㄈㄟˇ ㄐㄧˋ, 斐济 / 斐濟] Fiji (tropical volcanic island in southwest Pacific)
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, 伊斯帕尼奥拉 / 伊斯帕尼奧拉] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic)
勒斯波斯[Lè sī bō sī, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ, 勒斯波斯] Lesbos (Greek island in Aegean)
勒斯波斯岛[Lè sī bō sī dǎo, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ ㄉㄠˇ, 勒斯波斯岛 / 勒斯波斯島] Lesbos (Greek island in Aegean)
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
棉兰老岛[Mián lán lǎo dǎo, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄠˇ, 棉兰老岛 / 棉蘭老島] Mindanao (island in the Philippines)
腮腺[sāi xiàn, ㄙㄞ ㄒㄧㄢˋ, 腮腺] parotid gland; saliva gland in cheek
留尼汪[Liú ní wāng, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧˊ ㄨㄤ, 留尼汪] Réunion (Island in Indian Ocean, a French overseas department)
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, 蛇岛 / 蛇島] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes

land in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セグロオオトカゲ[, seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor
中島[なかじま, nakajima] (n) island in a pond or river; (P)
土地投資[とちとうし, tochitoushi] (n) land investment; investment in land

land in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟใต้[n. exp.] (fai Tāi) EN: South Thailand Insurgency ; southern conflict FR: conflit dans le Sud de la Thaïlande [m] ; insurrection dans le Sud de la Thaïlande [f]
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)[org.] (Sathāban Wi) EN: Thailand Institute Scientific and Technological Research (TISTR) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า land in
Back to top