ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lade with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lade with*, -lade with-

lade with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lade with (phrv.) แบกรับ (สิ่งที่หนัก, ภาระหนัก) Syn. load down
lade with (phrv.) เป็นทุกข์จาก See also: กดดันจาก Syn. bow down, load down, weigh down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
White '05 Escalade with custom rims.สีขาว O5S เอสคาเลด เด่นเชียวล่ะ คุณพูดถูก เขาไม่เอาคันนั้นไปหรอก
Oh, a blade with a name.อ้า ดาบมีชื่อเสียด้วย
The man who profaned his blade with the blood of the King he had sworn to defend!ชายผู้ดูหมิ่นคมดาบของตนเอง ด้วยเลือดของกษัตริย์ที่เขาสาบานจะปกป้องนี่น่ะเหรอ
I should wet this noble blade with your blood.ฉันควรจะเปียกใบเกียรติกับเลือดของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lade with
Back to top