ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kindle with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kindle with*, -kindle with-

kindle with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kindle with (phrv.) จุดไฟด้วย See also: ทำให้ลุกไหม้ด้วย
kindle with (phrv.) ปลุกอารมณ์ See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle with (phrv.) เป็นประกาย (ด้วยความรู้สึก) See also: เปล่งประกาย, แสดงความรู้สึก Syn. glow with, shine with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kindle with
Back to top