ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kick the bucket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kick the bucket*, -kick the bucket-

kick the bucket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick the bucket (sl.) ตาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why the hell did he have to kick the bucket in this area?ทำไมมันเสือกมาตายแถวนี้วะ?
We've done well for the world here... whether or not we crack the equation before I kick the bucket.ไม่ว่าเราจะแก้สมการได้ ก่อนที่ฉันจะตายหรือไม่ก็ตาม อย่าพูดอย่างนั้นสิคะอาจารย์

kick the bucket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)

kick the bucket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าโลง[v.] (khaolōng) EN: die ; kick the bucket (inf.) FR: mourir
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: die ; perish ; be dead ; kick the bucket ; pass away ; snuff it FR: mourir ; décéder
ตาย[v.] (tāi) EN: die ; pass away ; decease ; perish ; expire ; be dead ; croak ; kick the bucket ; peg out ; breathe one's last ; meet one's end ; bit the dust ; give up the ghost FR: mourir ; périr ; décéder ; disparaître ; s”éteindre ; partir ; succomber ; trépasser (vx – litt.) ; clamser (pop.) ; claquer (fam.) ; calancher (vx – pop.) ; caner (fig.) ; crever (fam.) . passer l'arme à gauche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kick the bucket
Back to top