ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kick about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kick about*, -kick about-

kick about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick about (phrv.) เตะสะเปะสะปะ See also: เตะไปมา, เตะแบบไร้ทิศทาง Syn. knock about
kick about (phrv.) มีอยู่จริง (คำไม่เป็นทางการ) See also: มีชีวิตอยู่ Syn. knock about
kick about (phrv.) ทิ้งไว้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ได้รับความสนใจ Syn. knock about, leave about
kick about (phrv.) ตบตี See also: เตะ, ตี Syn. bash about
kick about (phrv.) พยายามควบคุม See also: พยายามบังคับ Syn. order about, push about
kick about (phrv.) พยายามลงความเห็น (คำไม่เป็นทางการ) See also: พิจารณา Syn. kick round
kick about (phrv.) ไม่ได้รับความสนใจ Syn. knock about
kick about (phrv.) เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang about, hang about, knock about

kick about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蹴散らす[けちらす, kechirasu] (v5s,vt) to kick about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kick about
Back to top