ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep right

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep right*, -keep right-

keep right ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep right (phrv.) ชิดขวา See also: อยู่ข้างขวา, อยู่ด้านขวาไว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิดขวา (v.) keep right Ops. ชิดซ้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do not keep right on him, he will do anything to escape his chair.ถ้าคุณไม่ทันเขา เขาจะทำทุกทางเพื่อหนีจากชั้นเรียน
Why, the one I keep right here in my waistband, William.- ที่อยู่ในกระเป๋าฉันไง
It's your job, and, uh, I understand if there are certain secrets that you have to keep right now, and that's okay.มันเป็นงานของคุณ และผมเข้าใจ ตอนนี้ถ้ามันมีอะไรบางอย่าง ที่คุณต้องเก็บไว้เป็นความลับ ก็ไม่เป็นไร
Please keep right for valet parking.กรุณาจอดเทียบฟุตบาทเพื่อฝากรถ
The sign said "keep right. "ก็ป้ายบอกว่าให้ชิดขวานี่

keep right ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิดขวา[v. exp.] (chit khwā) EN: keep to the right ; keep right FR: serrer à droite ; Gardez votre droite !
ถัด[v.] (that) EN: keep to the right ; keep right FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep right
Back to top