ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep on*, -keep on-

keep on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep on (phrv.) พยายามสวม (เสื้อผ้า) ไว้ Syn. leave on
keep on (phrv.) เปิดไฟทิ้งไว้ Syn. put on
keep on (phrv.) เดินทางต่อไป Syn. go on
keep on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง Syn. carry on
keep on (phrv.) จ้างต่อ Syn. stay on, stick on, stop on
keep on (phrv.) ให้เช่าต่อ
keep on (phrv.) พูดยืดยาว See also: ร่ายยาว Syn. be off, be on about, go on
keep on (phrv.) พยายามอยู่ในระดับสูงไว้ See also: เก็บไว้สูง Syn. be on, stay on
keep on (phrv.) ให้ยาต่อเนื่อง Syn. be on, stay on
keep on (phrv.) ทำเรื่อยไป See also: ดำเนินต่อ, รักษาไว้ Syn. go on, continue, carry on
keep on at (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. go on at
keep on the rails (idm.) ทำถูกต้องตามกฎหมาย
keep on the right side of (idm.) ยังเป็นมิตรกับ Syn. get in with
keep on the right side of the law (idm.) ประพฤติถูกต้องตามกฎหมาย Syn. remain on, stay on
keep on the straight and narrow path (idm.) ประพฤติอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
keep one step ahead of (idm.) ก้าวล้ำหน้า (คนอื่นหรือสิ่งอื่น) อยู่เล็กน้อย
keep oneself in readiness (idm.) เตรียมพร้อมตลอดเวลา
keep oneself to oneself (idm.) เก็บไว้เป็นส่วนตัว
keep onto (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ Syn. go on at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมั่น (v.) keep on See also: persistent Syn. เพียร, พยายาม Ops. ขี้เกียจ
ทรง (v.) keep one´s balance See also: balance oneself
รักษาตำแหน่ง (v.) keep one´s job
รักษาเก้าอี้ (v.) keep one´s job Syn. รักษาตำแหน่ง
รักษาคำพูด (v.) keep one´s words Syn. รักษาสัจจะ Ops. ผิดคำพูด
รักษาคำพูด (v.) keep one´s words
รักษาสัจจะ (v.) keep one´s words Ops. ผิดคำพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I saw one of those things take thirty hits and keep on coming.ผมเห็นตัวนึง โดนยิงสามสิบนัด แต่ยังเดินเฉย
And when you make winning your whole life, you have to keep on winning.และเมื่อนายเป็นผู้ชนะมาตลอด นายก็ต้องชนะต่อไป
I'm gonna keep on asking until you give me a fucking answer!ผมจะเฝ้าขอร้องให้จน คุณให้ฉันตอบร่วมเพศ!
Why do you keep on smacking´ me, Mama?ทำไมแม่ชอบตีผมเรื่อยเลย
Kamaji will turn you away, trick you into you leaving, but keep on asking him for workคามาจิจะบอกปัดเจ้า หลอกให้เจ้าจากไป แต่ต้องขอเขาทำงานเข้าไว้
She needs a certain number of sales to make a living, otherwise she can't keep on going.เธอต้องการยอดขายที่แน่นอน เพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่งั้น เธอก็ไปต่อไม่ได้
If you keep on being mean to my mom, you'll have to live alone.ขอบคุณพระเจ้าที่มันไมเสีย/มันดูน่ากินจังค่ะ
If you keep on being like this, your wife will hate and leave you and I can't stop that.มันเกิดอะไรขึ้นเนี้ย
And before you leave tonight, I'm gonna give you a little incentive to keep on dancing,และก่อนที่จะกลับ ฉันจะให้เห็น"ของจริง" จะได้อยากเต้นต่อไปน่ะจ้ะ
The only way I'm gonna wake up inside, is if I keep on talking to you.วิธีเดียวที่ฉันจะตื่นขึ้นมาภายในคือถ้าผมเก็บไว้ในการพูดคุยกับคุณ
I'm going to keep on going... keep on fightingฉันต้องสู้ ต้องสู้ให้ถึงที่สุด
Not with any stolen money, unless you want to keep on being a thug.แล้วอย่าไปขโมยเงินล่ะ เว้นแต่ว่า เธออยากจะเป็นอันธพาลตลอดไป

keep on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
安心[ān xīn, ㄢ ㄒㄧㄣ, 安心] at ease; to feel relieved; to set one's mind at rest; to keep one's mind on sth
洁身自好[jié shēn zì hào, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄣ ㄗˋ ㄏㄠˋ, 洁身自好 / 潔身自好] clean-living and honest (成语 saw); to avoid immorality; to shun evil influence; to mind one's own business and keep out of trouble; to keep one's hands clean

keep on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
必携[ひっけい, hikkei] (n) (1) handbook; manual; vade mecum; (2) (something) essential to keep on you; (P)
生きて行く[いきていく, ikiteiku] (exp,v5k-s) to subsist; to keep on living
眉に唾を塗る;眉に唾をぬる[まゆにつばをぬる, mayunitsubawonuru] (exp,v5r) (id) (See 眉に唾をつける) to keep one's wit about one; to be on one's guard; to be wary; to keep on one's toes
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away
三舎を避ける[さんしゃをさける, sanshawosakeru] (exp,v1) to keep one's distance from someone (due to fear or because that person is superior)
口が減らない[くちがへらない, kuchigaheranai] (exp,adj-f) (See 口の減らない) fast-talking; always having another argument ready; not able to keep one's mouth shut
口を閉ざす[くちをとざす, kuchiwotozasu] (exp,v5s) to keep one's mouth shut; to refuse to talk
眉に唾をつける;眉に唾を付ける[まゆにつばをつける, mayunitsubawotsukeru] (exp,v1) (See 眉唾物・まゆつばもの) to keep one's wits about one; to be on one's guard; to be wary of trickery
続ける[つづける, tsudukeru] (v1,vt) to continue; to keep up; to keep on; (P)
言を守る[げんをまもる, genwomamoru] (exp,v5r) to keep one's word
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover
身が持たない[みがもたない, migamotanai] (exp,adj-i) not to be able to keep one's health; exceeding the limits of one's body; not to be able to maintain one's fortune
面伏せ[おもてぶせ, omotebuse] (n,vs) being so embarrassed as to keep one's face down

keep on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขันจ้อ[v. exp.] (khan jø) EN: keep on crowing ; keep on cooing FR:
ขืน[v.] (kheūn) EN: persist ; keep on FR:
ขืนดื่ม[v. exp.] (kheūn deūm) EN: keep on drinking FR:
เล่นต่อ[v. exp.] (len tø) EN: keep on playing FR:
หมั่น[v.] (man) EN: diligent ; be assiduous ; be persistent ; keep on ; have application FR: être assidu ; être diligent ; être appliqué ; persister
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR: lutter toute la vie durant
สู้สู้ ; สู้ ๆ = สู้ๆ[v. exp.] (sū-sū) EN: Keep on fighting! ; Come on! ; Go, go! FR: Battez-vous ! ; Luttez ! ; Allez ! ; Courage ! ; bon courage
ทำงานต่อ[v. exp.] (tham ngān t) EN: continue working ; go on working ; keep on working ; go back to work FR: continuer de travailler
ต่อ[v.] (tø) EN: continue ; go on ; stay (on) ; keep on FR: continuer de
ต่อเนื่อง[v. exp.] (tø neūang) EN: continue ; succeed ; maintain ; persist ; sustain ; carry on ; go on ; keep on FR:
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR:
ยั่งยืน[v.] (yangyeūn) EN: last ; endure ; continue ; keep on FR: durer
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
แขม่ว[v.] (khamaēo) EN: contract to draw in ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR: réduire
แขม่วท้อง[v. exp.] (khamaēo thø) EN: pull in the stomach ; pull one's stomach in ; keep one's tummy in FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
คุมสติ[v. exp.] (khum sati) EN: keep one's head FR:
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
ก้มหน้าทำมาหากิน[v. exp.] (komnā thamm) EN: work hard to make a living ; keep one's nose to the grindstone FR:
ไม่ปรึกษาใคร[v. exp.] (mai preuksā) EN: keep one's own counsel FR:
อมปาก[v.] (ompāk) EN: keep one's mouth closed ; keep quiet FR:
รักษาคำมั่นสัญญา[v. exp.] (raksā khamm) EN: keep one's promise ; keep one's word FR:
รักษาคำพูด[v. exp.] (raksā kham ) EN: keep one's word FR: tenir sa parole
รักษาสัตย์[v. exp.] (raksā sat) EN: keep one's promise FR:
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance FR: rester tel quel
ถือสัตย์[v. exp.] (theū sat) EN: keep one's word ; be faithful (to) FR:
ไว้เล็บ[v. exp.] (wai lep) EN: have long nails ; keep one's fingernail long FR:
วางตัว[v.] (wāngtūa) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean FR: se comporter ; agir
ยืนกระต่ายขาเดียว[xp] (yeūn kratāi) EN: keep one's ground ; stick to one's guns ; maintain one's position FR:

keep on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep on
Back to top