ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep company with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep company with*, -keep company with-

keep company with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep company with (idm.) เห็นกันทั่วว่าอยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know. I don't keep company with these people.ก็อาจจะค่ะ ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกัน ไม่ค่อยได้สุงสิงกับพวกเขาเท่าไหร่

keep company with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)

keep company with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุงสิง[v.] (sungsing) EN: be friendly ; keep company with FR: sympathiser

keep company with ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep company with
Back to top