ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep clear of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep clear of*, -keep clear of-

keep clear of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หลบหนี, หนีหน้า Syn. remain clear of, stay clear of, steer clear of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Han-kyung! Keep clear of this bitch!ฮันคยอง อยู่ห่างๆนังร่านนี่นะ
Keep clear of their Catholic prayers.อยู่ห่างๆจากพวกนักสวดคาธอลิกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep clear of
Back to top