ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep at*, -keep at-

keep at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep at (phrv.) รักษาไว้ See also: คงไว้
keep at (phrv.) โอ้เอ้อยู่ที่ See also: มัวชักช้าอยู่ที่
keep at (phrv.) ทำ (บางสิ่ง) ต่อไป See also: ทำให้ทำงานต่อไป Syn. be at, stick at, stick at, stick with
keep at (phrv.) บอกซ้ำๆ Syn. go on at
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เลิกรา (v.) keep at Ops. เลิกรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're quite thorough, and of course we'll keep at it.เราตรวจค่อนข้างละเอียดแล้ว และเราจะตรวจสอบต่อไป
You're just gonna keep at it, aren't you?แล้วนายจะทำอย่างนี้ต่อไปใช่มั้ย
He's going to keep at it, Peter, unless you do something about it.เขาจะไม่หยุด ปีเตอร์ เว้นแต่ นายจะทำอะไรสักอย่าง
It's the way of the world, keep at itนี่แหละคือวิถีโลก สู้ต่อไป
Your goal beckons, keep at itเป้าหมายเรียกหาให้ สู้ต่อไป
I'd say let's keep at it, but I have to get ready for Blair's party.ชั้นก็อยากจะดูอยู่หรอกนะ แต่ชั้นต้องเตรียมตัวไปปาร์ตี้ของแบลร์
Well, keep at it, we're going to need them.ดี,ดูต่อไป,เราจะ ต้องการพวกมัน
Okay, keep at it. I'll be down in autopsy.โอเค ดูมันต่อ ฉันจะลงไปที่ห้องชันสูตร
They tend to keep at a physical removeพวกเธอมีแนวโน้มจะโจมตีไปที่ตัว
You two, you keep at it.คุณทั้งคู่ อยู่ที่นี้
If you and damon keep at each other's throats,ถ้าคุณและเดม่อนยังไม่ลงรอยกันแบบนี้อยู่
We've got three hours before the ship goes into ftl-- no, sergeant- so let's keep at it- there's no-- we can still win this-- this is an enemy you can't fight.เรามีเวลา3ชม. ก่อนที่ยานจะเข้าFTL... ไม่ จ่า...

keep at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhān, ㄓㄢ, 觇 / 覘] keep at; to spy

keep at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がんば[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it
遠ざける[とおざける, toozakeru] (v1,vt) to keep away; to keep at a distance
長続き(P);永続き[ながつづき, nagatsuduki] (n) (1) permanence; continuation; long-lasting; (vs) (2) to last a long time; to continue; to keep at something for a long time; (P)
頑張って[がんばって, ganbatte] (exp) hold on; go for it; keep at it; (P)
頑張る(ateji)[がんばる, ganbaru] (v5r,vi) (1) to persevere; to persist; to keep at it; to hang on; to hold out; to do one's best; (2) to insist that; to stick to (one's opinion); (3) to remain in a place; to stick to one's post; to refuse to budge; (P)

keep at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดทนไว้[v. exp.] (otthon wai) EN: be strong ; keep at it ; stick with it ; keep going FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep at
Back to top