ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep abreast of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep abreast of*, -keep abreast of-

keep abreast of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep abreast of (phrv.) รักษาระดับของ See also: คงระดับของ, พยุงระดับของ Syn. be abreast of, get abreast of, remain abreast of, stay abreast of

keep abreast of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, 并进 / 並進] advance together; advances together; keep abreast of

keep abreast of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of FR: rattraper ; rejoindre
ติดตามสถานการณ์[v. exp.] (tittām sath) EN: keep abreast of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep abreast of
Back to top