ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep a tight grip on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep a tight grip on*, -keep a tight grip on-