ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

just the same

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *just the same*, -just the same-

just the same ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
just the same (idm.) แต่กระนั้น See also: อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, no, but I feel that we ought to do something to make people feel that Manderley is just the same as it always was.- เปล่าๆ ฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่า แมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน
It's probably just the same just different roles.มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครจริงๆ
That is just the same as lying to my face.ซึ่งมันก็เหมือนกับเธอกำลังโกหกต่อหน้าฉัน
It's just the same as when I was a kid.มันเหมือนกับ ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่เลย
But you're just--You're just the same girl you always were.แต่เธอก็ เป็ฯเธอคนเดิมที่เคยเป็น
This place is just the same as before.ที่นี่ก็ยังเหมือนเมื่อก่อน
So, now I don't know if he likes her or me or the version of her in me, or whether it's just the same thing.ดังนั้น ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาชอบเธอ หรือฉัน หรือคนไหนที่เหมือนฉัน ไม่ว่ายังไงมันก็คือคนเดียวกัน
But you're just the same girl you always were.แต่เธอก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปอย่างที่เธอเป็น
If it's just the same to you, I think I'd like to wake up now.ถ้ามันเหมือนกันกับนาย ฉันคิดว่าควรตื่นได้แล้ว
Thus. Just the same as I saw.ใช่เลย ที่เห็นน่ะมันแบบนี้เลย
I'm just the same as you.ผมเป็นแบบเดียวกับพวกคุณ
There was a thirteen year old girl just the same as you.มีเด็กผู้หญิงคนนึง อายุ 13 เท่าพวกเธอ

just the same ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครือ[adj.] (khreū) EN: just the same ; not different ; equal ; snug ; well-fitting FR:
ครือกัน[adj.] (khreū kan) EN: just the same ; not different ; about the same as ; about equal with FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า just the same
Back to top