ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jump on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jump on*, -jump on-

jump on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jump on (phrv.) กระโดดขึ้นไปบนยอด See also: กระโดดขึ้นไปอยู่เหนือ
jump on (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว, ตำหนิ, จับผิด Syn. pick on
jump on the bandwagon (idm.) เลียนแบบการกระทำที่ประสบความสำเร็จ Syn. climb on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... then jump on your belly, and bust your balloon.♪ แล้วก็โดดทับ ตะปบอึ๋ม ♪
Our characters are obviously supposed to jump on each other.คาแรคเตอร์เรา แจ่มชัดที่จะโดดเข้าหากัน
Shall I just run and jump on you, or would you like some preliminary romancin' ?อยากให้ฉันโดดเข้าใส่คุณเลย... ...หรือว่าเล้าโลมคุณก่อน
I was about to head over to Lake Thompson, to get a jump on the bass.ผมกำลังจะไปตกปลาที่ทะเลสาปพอดี
You can get back on the case and get a jump on g2.ลุงจะได้กลับเข้าทำคดีและ เขี่ย จี2ตกขอบ
Then I could get back on the case and get the jump on g2.แล้วฉันจะได้กลับทำคดีและ เขี่ย จี2ตกขอบ
Let's get in my car and drive to New York and jump on the first plane to London.ไปขึ้นรถฉันและขับไปนิวยอร์ค แล้วก็กระโดดขึ้นเครื่องบินลำแรกเพื่อกลับไปลอนดอนเถอะ
Now, you've got a 24-hour jump on us, Lieutenant.เอาล่ะ ตอนนี้พวกคุณมีเวลา 24 ชั่วโมงนะ
Well, who told you, you could jump on our trampoline?ใครให้เธอมากระโดแทรมโบลีนของคนอื่น
Hey, man, what if I said you could walk over there right now, jump on a bus, catch a ride home?นี่ ถ้าฉันบอกว่าให้นายเดินออกไป ขึ้นรถเมล์ แล้วกลับบ้านล่ะ
OK, I'm gonna jump on the count of three.โอเค ฉันจะกระโดด เมื่อนับถึงสาม
I suggest you go home and jump on whoever you got.MAN: Military helicopters that have served as an emergency force

jump on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)

jump on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกาะกระแส[v. exp.] (kǿ krasaē) EN: jump on the bandwagon FR:
กระโดดขึ้น[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump on FR:
กระโดดขึ้นรถเมล์[v. exp.] (kradōt kheu) EN: jump on a bus FR: monter dans un autobus ; monter dans le bus ; sauter dans le bus
โผน[v.] (phōn) EN: jump on ; leap on ; spring ; bound FR: prendre son élan ; s'élancer
พูดปรักปรำ[v. exp.] (phūt prakpr) EN: lay it on ; reproach injustly ; jump on FR:
ตัดหน้า[v.] (tatnā) EN: cut in front (of) ; pass in front ; cut s.o. out ; edge s.o. out ; get the jump on s.o. FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jump on
Back to top