ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrigation system

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrigation system*, -irrigation system-

irrigation system ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灌站[guàn zhàn, ㄍㄨㄢˋ ㄓㄢˋ, 灌站] pumping station in irrigation system

irrigation system ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมืองฝาย[n. exp.] (meūang fāi) EN: weir and channel irrigation system FR:
ระบบการชลประทาน[n. exp.] (rabop kān c) EN: irrigation system FR: système d'irrigation [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrigation system
Back to top