ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrigation channel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrigation channel*, -irrigation channel-

irrigation channel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
用水路[ようすいろ, yousuiro] (n) irrigation channel or ditch; flume

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrigation channel
Back to top