ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrespectively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrespectively*, -irrespectively-

irrespectively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrespectively (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. unrelatedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrespectively
Back to top