ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invite out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invite out*, -invite out-

invite out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invite out (phrv.) เชิญให้ออกไปร่วมทานอาหารหรือกิจกรรมอื่นร่วมกัน Syn. ask out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You really want to invite outside observers into this place?คุณอยากจะเชิญคนนอก มากินมื้อเย็นที่บ้านเราจริง ๆ เหรอ

invite out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誘い出す[さそいだす, sasoidasu] (v5s,vt) to lure; to invite out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invite out
Back to top