ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intimidate into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intimidate into*, -intimidate into-

intimidate into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intimidate into (phrv.) ขู่ให้กลัว See also: ขู่, ทำให้ยอมจำนน Syn. frighten into, scart into, terrify into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intimidate into
Back to top