ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercom system

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercom system*, -intercom system-

intercom system ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercom system (n.) วิทยุติดต่อ Syn. walkie-talkie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercom system
Back to top