ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercede for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercede for*, -intercede for-

intercede for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercede for (phrv.) ไกล่เกลี่ยให้กับ See also: ขอร้องให้กับ Syn. intercede with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercede for
Back to top