ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insert into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insert into*, -insert into-

insert into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insert into (phrv.) เขียนเพิ่มใน See also: ใส่เพิ่มเข้าไปใน, แทรกเข้าไปใน

insert into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทรกเข้าไปใน[v. exp.] (saēk khao p) EN: infiltrate ; insert into FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insert into
Back to top