ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inscribe in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inscribe in*, -inscribe in-

inscribe in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inscribe in (phrv.) จารึก (คำพูด) ลงใน See also: สลัก (คำพูด) ลงใน, เขียน (คำพูด) ลง Syn. inscribe on

inscribe in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จารึกไว้ในดวงใจ[v. exp.] (jāreuk wai ) EN: treasure ; inscribe in one's heart FR: graver dans le cœur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inscribe in
Back to top