ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inform against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inform against*, -inform against-

inform against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inform against (phrv.) แจ้ง (ตำรวจหรือผู้มีอำนาจ) ให้ทราบ See also: รายงานให้รู้ Syn. grass on, peach on, rat on, shit on, tell of, tell on

inform against ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
告密[gào mì, ㄍㄠˋ ㄇㄧˋ, 告密] to inform against sb
检举[jiǎn jǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, 检举 / 檢舉] to report (an offense to the authorities); to inform against sb

inform against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge FR: accuser ; porter plainte ; intenter un procès ; poursuivre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inform against
Back to top