ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infertility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infertility*, -infertility-

infertility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infertility (n.) การไร้สมรรถภาพทางเพศ See also: อาการกามตายด้าน Syn. unproductiveness Ops. strength

infertility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不孕症[bù yùn zhèng, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ ㄓㄥˋ, 不孕症] female infertility
不孕[bù yùn, ㄅㄨˋ ㄩㄣˋ, 不孕] infertility

infertility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภาวะการมีบุตรยาก[n. exp.] (phāwa kān m) EN: infertility FR: infertilité [f]
ภาวะหมัน[n. exp.] (phāwa man) EN: infertility FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infertility
Back to top