ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inert gas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inert gas*, -inert gas-

inert gas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inert gas (n.) ก๊าซเฉื่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inert gasแก๊สเฉื่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inert Gasก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น , ก๊าซซึ่งไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีกับสารอื่น ได้แก่ ก๊าซ Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก๊าซเฉื่อย (n.) inert gas See also: noble gas
แก๊สเฉื่อย (n.) inert gas See also: noble gas, rare gas Syn. ก๊าซเฉื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any number of toxic or inert gases.อาจเป็นก๊าซพิษ หรือก๊าซเฉื่อย

inert gas ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, 惰性气体 / 惰性氣體] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon)

inert gas ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก๊สเฉื่อย[n.] (kaētcheūay ) EN: inert gas ; noble gas FR: gaz inerte [m]
ก๊าซเฉื่อย[n.] (kātcheūay =) EN: inert gas ; noble gas FR: gaz inerte [m]

inert gas ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Edelgas {n}inert gas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inert gas
Back to top