ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indicating the beginning of a paragraph

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indicating the beginning of a paragraph*, -indicating the beginning of a paragraph-