ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increase in size or amount

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increase in size or amount*, -increase in size or amount-

increase in size or amount ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increase in size or amount (n.) การเพิ่มของขนาด See also: การเพิ่มของปริมาณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increase in size or amount
Back to top