ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increase in loudness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increase in loudness*, -increase in loudness-

increase in loudness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increase in loudness (n.) เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น See also: เสียงที่ดังขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increase in loudness
Back to top