ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incidental expenses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incidental expenses*, -incidental expenses-

incidental expenses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incidental expenses (n.) ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย Syn. incidentals
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบี้ยบ้ายรายทาง (n.) incidental expenses

incidental expenses ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, 零用] incidental expenses; sundries; pocket money

incidental expenses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance

incidental expenses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa b) EN: incidental expenses FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incidental expenses
Back to top