ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inasmuch as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inasmuch as*, -inasmuch as-

inasmuch as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inasmuch as (conj.) เพราะฉะนั้น See also: ดังนั้น Syn. because, since
English-Thai: HOPE Dictionary
inasmuch as(อินอั?มัชฺ' แอส) เมื่อเป็นเช่นนั้น, ดังนั้น, Syn. since, insofar as)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, inasmuch as I like to collect strays.แบบว่า ถึงฉันจะชอบ เก็บหมาข้างถนนมาเลี้ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inasmuch as
Back to top