ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in that case

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in that case*, -in that case-

in that case ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in that case (adv.) ถ้าอย่างนั้น See also: ถ้าเป็นเช่นนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right. Then in that case this will be your window.ขวา จากนั้นในกรณีที่ว่านี้จะเป็นหน้าต่างของคุณ
I looked in that case first chance I got and there's my note still tied there. That line hadn't touched water in its life.ฉันได้โอกาสตามไปดูโน้ตที่ฝากเอาไว้ แต่มันไม่มีร่องรอยที่จะโดนน้ำเลย
He might pay for a round and in that case he's welcome even if he's got cancer.เผื่อจะเลี้ยงเหล้าพวกเราคนละกรึ๊บ ถ้าป๋าขนาดนั้น ต่อให้เป็นหมันพี่ก็ยอมคบ
What was in that case that is so much mo valuable than millions in diamonds?ในกระเป๋ามีอะไรที่มีค่า มากกว่าเพชรมูลค่าเป็นล้าน?
Put everything else in that case to shame.ใส่ทุกอย่าง ในกล่องเลย
I want to see the ball that's in that case now.ผมอยากเห็นลูกบอลเดี๋ยวนี้ ถ้ามันเป็นกรณีแบบนั้น
We actually believed that the victim count in that case was close to 60.จริงๆแล้วเราเชื่อว่าเหยื่อในคดีนั้น มีเกือบ 60 ราย แต่โชคไม่ดีที่
So what if there's a doomsday device in that case set to go off when you open it?ถ้าเกิดว่าในนั้นมีระเบิด ที่จะระเิบิดทันทีที่ถูกเปิดออกล่ะ
Well, whatever was in that case had Waabri pretty excited.ไม่ว่าอะไรจะอยู่ในกล่อง มันทำให้วาบริ ตื่นเต้นมาก
I'm gonna see you guys in a few months, but hopefully, there'll be a brand-new sectionals trophy in that case over there.ฉันรู้ เธอโอเคไหม อ่าฮะ เธอล่ะ
All right, in that case let me give you a piece of advice.เธอควรจะรู้อะไรบางอย่างนะ
And the working theory in that case was that the unsub targeted a specific victim but dosed mass quantities to cover his tracks.และทฤษฎีของกรณรนั้นคือ อันซับเล็งเป้าหมายเฉพาะบุคคลเอาไว้ แต่วางยาเป็นจำนวนมาก เพื่อปกปิดร่องรอย

in that case ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
然则[rán zé, ㄖㄢˊ ㄗㄜˊ, 然则 / 然則] that being the case; then; in that case
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

in that case ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さては[, sateha] (conj) (1) and then; besides; on top of that; (2) in that case; that being the case; if so
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P)
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case

in that case ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī ) EN: in that case ; in any case ; when FR:
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case ; so ; well FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen na) EN: in case that ; in that case ; then FR: si tel est le cas
ถ้าเป็นเช่นนั้น[X] (thā pen che) EN: in that case ; if that's so FR: dans ce cas ; si c'est comme ça ; s'il en est ainsi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in that case
Back to top