ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in practice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in practice*, -in practice-

in practice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in practice (idm.) ในทางปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they've been doin' very well in practice all week.และพวกเขาก็ซ้อมได้ดีเยี่ยม ตลอดทั้งอาทิตย์
In order to put your educational theories in practice my mother sacrificed a lotเพื่อที่จะนำทฤษฎีทางการศึกษาของคุณมาในทางปฏิบัติ แม่ของผมเสียสละไปมาก
Seriously, Finn, it was fun in practice and all, but we can't do that out here in front of everybody.บอกตรงๆนะฟินน์ ตอนซ้อมมันก็สนุกดี แต่เราทำแบบนั้นต่อหน้าคนไม่ได้
He specialized in it and have been in practice for the last 13 years.เขาเชี่ยวชาญในการทำงานด้านนี้มากว่า 13 ปีเต็ม
The dissolution of marriage has been in practice for countless centuries.การแตกสลายของชีวิตคู่ ถูกศึกษา มานานเป็นร้อยๆปี
In practice lost ah?ข้าอยากเรียนมั่งอ่ะ ?
My wife in practice, if not yet by law. So you will honor me.เมียตามพฤตินัย ถึงยังไม่นิตินัย ให้เกียรติฉันบ้าง
Now, look, son, we have run this play a hundred times in practice.ฟังนะ ไอลูกชาย, เราเคยซ้อมวิ่งที่นี่มาเป็นร้อยครั้งแล้ว
How many times we do this in practice?ตอนซ้อมก็ใส่ไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
It's sweet in theory, but in practice, it's insulting.ทันก็น่ารักอยู่หรอกแต่ความจริงมันเป็นการดูถูก
Flirting is a woman's trade. One must keep in practice. You're gone.การให้ท่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ทุกคนควรฝึกเอาไว้ ออกจากสนามได้
Even in practice. So we're taking coaching advice from Lance Bass now?ตกลงเราจะให้นักร้องเป็นโค้ชให้งั้นสิ

in practice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实际上[shí jì shàng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤˋ, 实际上 / 實際上] in fact; in reality; as a matter of fact; in practice

in practice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄砲(P);鉄炮[てっぽう, teppou] (n) (1) gun; (2) wooden pole that sumo wrestlers strike in practice (practise); (3) (col) (See 河豚) fugu; (P)
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently

in practice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในภาคปฏิบัติ[adv.] (nai phāk pa) EN: in practice FR:
ในทางปฏิบัติ[adv.] (nai thāng p) EN: in practice ; pratically FR: pratiquement ; en pratique

in practice ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in practice
Back to top